Club van 100
Lid worden of meer info: Mathieu Mertens (mmertens@home.nl)
Vriendenloterij: Lid worden voor RKHBS
 

Feestwens supportersclub RKHBS

 
 

20/12/2017

Supportersclub RKHBS wenst al haar leden en begunstigers Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018

Algemene Ledenvergadering:

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 5 januari om 19.30 uur in de kantine van sportpark Imstenrade. Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie van RKHBS plaats.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 8 januari 2017.
3. Jaarverslag secretaris seizoen 2017.
4. Jaarverslag penningmeester (fin. overzicht) seizoen 2017.
5. Verslag Kascontrolecommissie.
6. Benoeming Kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing.
8. Mededelingen en rondvraag
9. Sluiting

Toelichting agendapunt 7:Een aftredend bestuurslid, Heleen Diederen als secretaris stelt zich niet meer verkiesbaar. Diegene die zich verkiesbaar willen stellen voor de vacature van secretaris kunnen zich voor 31 december aanmelden bij de secretaris op het mailadres: heleendiederen@ziggo.nl of bij de voorzitster op het mailadres: miriam.alexander@zuyd.nl

U kunt de jaarlijkse contributie van €5,- overmaken op het banknummer: NL77.RBRB.098.26.23.585 t.n.v. Supportersclub R.K.H.B.S graag onder vermelding van naam en adres. 


Tevens bent U van harte welkom op ons kwajongconcours in café ‘t Trefpunt op vrijdag 29 december 2017 vanaf 20.00 uur, waar ook weer een verliezersronde wordt gespeeld.