Club van 100
Lid worden of meer info: Mathieu Mertens (mmertens@home.nl)
Vriendenloterij: Lid worden voor RKHBS
 

Uitnodiging jaarvergadering 20 oktober

 
 

13/10/2017

Uitnodiging voor alle leden, ereleden, 
ouders / wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 20 oktober 2017 in de kantine van RKHBS.  
Aanvangtijd 19:00 uur.

De notulen van de ALV van  14 oktober 2016, het rooster van aftreden en de financiële stukken zijn uitsluitend voor leden vanaf 13 oktober beschikbaar via het secretariaat. (E-mail:  secretaris@rkhbs.nl ).  

Agenda:
1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
3 Concept notulen jaarvergadering d.d. 14-10-2016 – zie bladzijde 2
4 Jaarverslag  seizoen 2015 / 2016 
5 Financiën
Financieel jaarverslag seizoen 2016 / 2017 
Verslag kascontrolecommissie (Martin van Roon, Hans Fokkens, Jo Hendriks) 
Begroting  seizoen 2017 / 2018 
6 Ledenadministratie
Wijziging  vaststellingsdatum voor wijziging contributiebedrag 
Afmelden en kort erna weer aanmelden
7 Verkiezing bestuursleden  
 Aftredend zijn: 
André Scheffer Hij stelt zich niet meer herkiesbaar
Jeanne van Eijsden Zij stelt zich niet meer herkiesbaar
Tussentijds aftredend:
Miriam Alexander

Bestuursvacatures:
Voorzitter
Voor de functie van voorzitter stelt het bestuur John Bothmer kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich, voorzien van een aanbeveling van tenminste 3 leden, tot 13 oktober 2017 melden via secrataris@rkhbs.nl
Secretaris
Voor de functie van secretaris stelt het bestuur Danielle Voragen kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich, voorzien van een aanbeveling van ten minste 3 leden, tot 13 oktober 2017 melden via secretaris@rkhbs.nl
3 Bestuursleden  
Dave Bruijenberg en Mathieu Mertens hebben zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid.  Kandidaten voor de 3e vrije plek  kunnen zich, voorzien van een aanbeveling van ten minste 3 leden, tot 13 oktober 2017 melden via secretaris@rkhbs.nl

8 Rondvraag en sluiting